TVRĐAVA BERKASOVO, BERKASOVO

U blizini današnjeg sela Berkasovo nalaze se tragovi utvrđenog grada Berkasovo koji se u izvorima naziva Castrum Berekszo. Ova utvrda se u narodu zove i Despotovac. O nastanku i istorijatu ovog mesta postoji vrlo malo podataka. Poznato nam je da se nalazila u posedu despota Vuka Grgurevića a potom i njegovih sinovaca poslednjih Brankovića, Đorđa (monah Maksim) i Jovana. Pretpostavlja se da je tvrđava potpuno razorena prilikom prodora Turaka na ove prostore. Po nekim izvorima, ono što je preostalo od utvrđenja razgrađivano je i prodavano od strane lokalnih meštana po odobrenju austrijske carevine.
Kada je čuveni naučnik i avanturista grof Luiđi Marsilji (Luigi Ferdinando Marsigli) putovao kroz ove krajeve naišao je na ostatke utvrde i na osnovu njih napravio tlocrt. Berkasovo je podignuto na onižoj, delimično veštačkoj uzvišici koja je sa jedne strane okrenuta dolini, a sa druge se oslanja na talasastu zaravan. Sastojalo se iz dva nepravilna, približno polukružna dela opkoljena dubokim rovom i zemljanim bedemom. Manji deo je imao još jedan rov i bedem a u većem su u Marsiljijevo doba bili vidljivi ostaci tri objekta. Nije nam poznato da li je tvrđava imala i kamene zidove ili su zemljani bedemi bili utvrđeni samo palisadama. Na lokalitetu do sada nisu vršena arheološka istraživanja.