Делатност Завода

Делатност заштите културних добара утврђена је Члановима 65. и 75. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр.71/94, 52/11, 99/11). У складу са Чланом 65. делатност заштите културних добара обухвата:

 • истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
 • предлагање и утврђивање културних добара;
 • вођење регистра и документације о културним добрима;
 • пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и корисницима тих добара;
 • старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене овим законом;
 • предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
 • прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
 • спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
 • издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика културно-образовне делатности;
 • други послови у области заштите културних добара утврђени овим законом и на основу њега. Завод за заштиту споменика културе, поред послова из члана 65. овог закона: проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног непокретног културног добра;
 • учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова; објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
 • израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове у складу са законом; остварије увид у спровођење мера техничке заштите и коришћења непокретних културних добара и обавља друге послове утврђене овим законом.