Srpska pravoslavna crkva Svetog arhanđela Gavrila u Molovinu

Crkva je podignuta 1801. godine na mestu starije građevine od pletera. Koncipirana je u barokno-klasicističkom duhu, sa izduženim naosom, polukružnom oltarskom apsidom i plitkim pevničkim ispustima. Zvonik je naknadno prizidan. Slikana dekoracija oltarske pregrade, izrađena prvobitno za crkvu u bačkom selu Tovariševu 1772. godine, rad je Jovana i Georgija Četirevića Grabovana. Rezbarija ikonostasa se po svojoj koncepciji, dekorativnom repertoaru i stilu vezuje za majstore sa juga, odnosno iz Makedonije ili Svete Gore. Odlikuje je bogatstvo floralnih zoomorfnih i figuralnih motiva, koncentrisanih uglavnom u srednjem delu ikonostasa. Vremenski blizak i stilski srodan mu je ikonostas Stare srpske crkve u Sremskoj Mitrovici.