Spomenik kugi – “Kipovi“, put Ruma-Irig

Epidemije kuge koj e su tokom istorije vi še puta pogađale Evropu nisu zaobišle ni teritoriju Srema. Jedna od najpogubnij i h zaraza je na ovom području harala 1795 /96. godine, a kako je najviše stradao Irig i njegova okolina, često se naziva i “iriška kuga“. Bolest se prvo pojavila u Beogradu, a odatle ju je zaplašeni narod bežeći preneo u fruškogorska sela. Kugu je u Irig prenela Anđelija Kuzmanović koja je sa sestrine sahrane u Krnješevcima za uspomenu donela ćilime, a u njima i zarazu. Ubrzo se i sama razbolela i preminula 14. jula 1795. godine, ovim zvanično počinje epidemija kuge u Irigu i okolini koja je trajala do 23. februara 1796. godine. Za sedam meseci i deset dana, koliko je trajala, od 4.823 stanovnika Iriga, od kuge je obolelo njih 3.389, a preminulo 2.548 što je činilo 53 % populacije mesta.

Da bi se sprečilo dalje širenje bolesti austrijske vlasti su zabranile napuštanje zaraženih oblasti, oko njih su bili iskopani šanci i postavljane straže (sanitarni kordon). Nakon prestanka epidemije u znak zahvalnosti B ogu što ih je poštedeo strašne pošasti, građani Rume su 1797. godine na mestu gde je organizovana straža, na putu Ruma – Irig, podigli spomenik. Obeležje se sastoji iz dva dela, manjeg i većeg, koji su postavljeni na stranama puta.Veći deo je bogato dekorisan, na vrhu je postavljeno Raspeće, a ispod njega figure za koje se smatra da predstavljaju Svetog Roka i Sebastijana, koji se u rimokatoličkoj crkvi poštuju kao zaštitnici zdravlja.

Spomenik je tokom proteklih vekova više puta obnavljan, a poslednji put mu je stari sjaj vraćen 2011.godine kad su po uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, izvršeni konzervatorskorestauratorski radovii postavljena moderna rasveta.