Solnok, Dobrinci

Arheološko nalazište se nalazi severoistočno od sela Dobrinci na potesu Ševin breg, na mestu zvanom Solnok ili Grad. Prostire se na površini od 30 hektara. Na lokalitetu se nalaze ostaci rimskog vojnog utvrđenja Ca¬put Bas¬si¬a¬nen¬se, civilno naselje i nekropola.

Prva sondažna istraživanja izvedena su 1882. godine kada je otkriven deo rimske nekropole severno od utvrđenja. Prilikom rekognosciranja 1966. i 1983-86. godine otkriveni su brojni pokretni nalazi, a na površini zemlje i danas se nalazi veća količina građevinskog šuta od opeka, kamena, krečnog maltera, arhitektonske plastike, mermerne oplate, mozaičkih kockica, opeke sa žigom legije II Adi¬u¬trix, kao i ostali brojni pokretni arheološki materijal. Istraživanja koja su izvedena 1992. godine potvrdila su da se radi o utvrđenju na površini od 18 hektara, sa 25 isturenih kvadratnih kula koje su postavljene na 40-45 m rastojanja. Utvrđenje je podignuto u II, a obnovljeno u III veku. U njemu je bilo sedište legije II Adi¬u¬trix. Druga faza trajanja utvrđenja, naselja i nekropole je u IV veku. Arheološko nalazište je jedinstven vojni logor na teritoriji Vojvodine i rimske provincije Pan¬no¬nia In¬fe¬ri¬or. Rimsko utvrđenje je zbog svoje očuvanosti, veličine i mogućnosti istraživanja i prezentacije od posebnog značaja za proučavanje prošlosti, načina stanovanja, sahranjivanja i vojne odbrane u periodu Rimskog carstva.

Nalazište je stavljeno pod zaštitu odlukom Vlade RS broj 633-2756/2012 od 10. 05.2012. godine („Službeni list RS“ br. 50 od 18.05.2012. godine). Sl. 1, Osnova utvrđenja po mapi Ant. Donerega iz 1806. godine, sa rezultatima iskopavanja 1992. godine (po M. Petroviću, Remains of Roman Architectural Ruins near Dobrinci, Fig. 1, The Age of Tetrarchs (ed. D. Srejović), Beograd 1995 se nalazi severoistočno od sela Dobrinci na potesu Ševin breg, na mestu zvanom Solnok ili Grad. Prostire se na površini od 30 hektara. Na lokalitetu se nalaze ostaci rimskog vojnog utvrđenja Ca¬put Bas¬si¬a¬nen¬se, civilno naselje i nekropola. Prva sondažna istraživanja izvedena su 1882. godine kada je otkriven deo rimske nekropole severno od utvrđenja. Prilikom rekognosciranja 1966. i 1983-86. godine otkriveni su brojni pokretni nalazi, a na površini zemlje i danas se nalazi veća količina građevinskog šuta od opeka, kamena, krečnog maltera, arhitektonske plastike, mermerne oplate, mozaičkih kockica, opeke sa žigom legije II Adi¬u¬trix, kao i ostali brojni pokretni arheološki materijal. Istraživanja koja su izvedena 1992. godine potvrdila su da se radi o utvrđenju na površini od 18 hektara, sa 25 isturenih kvadratnih kula koje su postavljene na 40-45 m rastojanja. Utvrđenje je podignuto u II, a obnovljeno u III veku. U njemu je bilo sedište legije II Adi¬u¬trix. Druga faza trajanja utvrđenja, naselja i nekropole je u IV veku.

Arheološko nalazište je jedinstven vojni logor na teritoriji Vojvodine i rimske provincije Pan¬no¬nia In¬fe¬ri¬or. Rimsko utvrđenje je zbog svoje očuvanosti, veličine i mogućnosti istraživanja i prezentacije od posebnog značaja za proučavanje prošlosti, načina stanovanja, sahranjivanja i vojne odbrane u periodu Rimskog carstva. Nalazište je stavljeno pod zaštitu odlukom Vlade RS broj 633-2756/2012 od 10. 05.2012. godine („Službeni list RS“ br. 50 od 18.05.2012. godine). Sl. 1, Osnova utvrđenja po mapi Ant. Donerega iz 1806. godine, sa rezultatima iskopavanja 1992. godine (po M. Petroviću, Remains of Roman Architectural Ruins near Dobrinci, Fig. 1, The Age of Tetrarchs (ed. D. Srejović), Beograd 1995