Seoska kuća u Ogaru

Kuća je podignuta krajem XVIII veka i pripada tipu trodelne ravničarske kuće sa sažetim tremom i ispuštenim delom kuhinje tzv. kućer. Temelj je na niskom soklu od opeke i hrastovih temeljača. Spoljni zidovi kuće izrađeni su u bondručnoj konstrukciji, koju čini drvena skeletna struktura sa ispunom od pletenog materijala (granja, šiblja i pruća), oblepljena blatnim malterom- mešavinom zemlje i pleve. Dvoslivni krov pokriven je biber crepom.

Unutrašnja organizacija prostora je trodelna, sa kuhinjom u središnjem delu i dve sobe na bočnim stranama. Ulaz u sve tri prostorije je sa trema. Trem ima nisku ogradu i dva stuba kružne osnove ozidana ciglom. Tavanice u svim prostorijama su od dasaka sa vidljivim tavanskim gredama, a podovi su od nabijene zemlje.

Umešnost narodnih graditelja izražena je u obradi stolarije, vrata i prozora, a posebno drvenog uličnog zabata na kome su rezbarene grede, koso slagane daščice, šalukatre za provetravanje i zrakasto raspoređene daščice u centralnom polju u kom se ističe drvena ploča sa reljefnom predstavom grba.

Rešenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica broj 114 od 03. oktobra 1973. godine

Odluka skupštine Republike Srbije RS broj 224 od 26.11. 1990. godine („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 16 od 03.12. 1990. godine)