Rodna kuća narodnog heroja Stevana Petrovića – Brila, Stejanovci

 Kuća u kojoj je 17. novembra 1921. godine rođen narodni heroj Stevan Petrović Brile, pripadnik Fruškogorskog partizanskog odreda i politički komesar prve diverzantske desetine formirane na ovim prostorima. Učestvovao je u mnogim partizanskim akcijama u sremskim gradovima i selima. Neke od najznačajnijih su napad na rumsku železničku stanicu i napad na garnizon u Vrdniku kada su diverzanti uspeli da na duže vreme onesposobe električnu centralu. Poginuo je 09. avgusta 1943. godine prilikom pokušaja miniranja pruge kod Rakovca. Za narodnog heroja je proglašen 1951. godine.