РИТИЈУМ, СУРДУК

Рекогносцирањем и археолошким истраживањима мањег обима која су изведена 1955. године на локалитету Градина, ситуираном на узвишеној обали Дунава, констатовани су остаци раноримског насеља из I века и римског војног логора са некрополом II-IV века. Такође, у ширем окружењу Градине констатовани су површински налази римског грађевинског и другог покретног археолошког материјала. У војном логору Ритијум (Rittium) биле су стациониране ala I Augusta Ityraeorum, а у касној антици equites Dalmatae.