Humka – tumul, Maradik

Humka se nalazi u ataru sela Maradik, na mestu zvanom Unka, oko 2.350 m severozapadno od naselja. Njen prečnik je oko 30 m, a visina 4.5 m. Prilikom terenskih istraživanja, na njoj su pronađeni površinski nalazi ljudskih kostiju, dok su na okolnim parcelama konstatovani tragovi naselja koje pripada eneolitu – (badensko-kostolačka grupa) i verovatno starijem gvozdenom dobu.

Humka je stavljena pod zaštitu Rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica broj 239/79 od 26.12.1980. godine.