BURGENE, NOVI BANOVCI

Ostaci rimskog utvrđenja i velikog naselja Burgene (Burgenae) nalaze se na obali Dunava, na uzvišenoj gredi koju danas nazivaju Gradina ili Purger. U ovom vojnom logoru bile su stacionirane kohorte I Thracum civium Romanorum, III Alpinorumcuneus, a u kasnoj antici eqiutum Constantianorum, equites Dalmatae i delovi legije V Iovia. Utvrđenje razmera 500 x 600 m registrovano je 1892. godine. U produžetku naselja konstatovana je nekropola sa grobovima i zidanim grobnicama iz IV veka. Savremena sistematska arheološka istraživanja vršena su 1971. godine. Arheološki je istražena severoistočna kula, a u unutrašnjosti utvrđenja jedan objekat sa hipokaustom. Sa lokaliteta potiču brojni nalazi keramičkih i staklenih posuda, oružja, opeka sa pečatima legija i kohorti koje su boravile u utvrđenju, bronzana plastika, epigrafski spomenici, kao i novac iz perioda I-IV veka. Danas je na mestu utvrđenja iz rimskog perioda podignuto savremeno vikend naselje.