БУРГЕНЕ, НОВИ БАНОВЦИ

Остаци римског утврђења и великог насеља Бургене (Burgenae) налазе се на обали Дунава, на узвишеној греди коју данас називају Грaдина или Пургер. У овом војном логору биле су стациониране кохорте I Thracum civium Romanorum, III Alpinorumcuneus, а у касној антици eqiutum Constantianorum, equites Dalmatae и делови легије V Iovia. Утврђење размера 500 x 600 м регистровано је 1892. године. У продужетку насеља констатована је некропола са гробовима и зиданим гробницама из IV века. Савремена систематска археолошка истраживања вршена су 1971. године. Археолошки је истражена североисточна кула, а у унутрашњости утврђења један објекат са хипокаустом. Са локалитета потичу бројни налази керамичких и стаклених посуда, оружја, опека са печатима легија и кохорти које су боравиле у утврђењу, бронзана пластика, епиграфски споменици, као и новац из периода I-IV века. Данас је на месту утврђења из римског периода подигнуто савремено викенд насеље.