Međunarodni projekti

RESTAURACIJA UNUTRAŠNJE DEKORACIJE PROSTORIJE 16 CARSKE PALATE SIRMIJUMA

      Projekat restauracije unutrašnje dekoracije prostorije 16 Carske palate Sirmijuma u Sremskoj Mitrovici ima za cilj da se određenim konzervatorskim postupcima vrate nekadašnji elementi dekoracije jedne od najbolje očuvanih prostorija na lokalitetu, kako bi se najpribližnije dočarao njen luksuzni originalni izgled. Sa radovima je započeto 2012. godine restauracijom fontane, da bi se nastavili od 2013. do 2015. godine konzervatorsko-restauratorskim radovima na mozaicima otkrivenim u prostoriji. Radovi su izvedeni zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije i Ambasadorovog fonda (SAD) za očuvanje kulturnog nasleđa, u saradnji sa stručnjacima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd i Državnog univerziteta Olbani u Njujorku. Do kraja 2015. godine planirani su završni radovi na najbolje očuvanom mozaiku Carske palate.

SIRMIJUM GRAD CAREVA I CARSKI GRAD

   Projekat ″Sirmijum – grad careva i carski grad″

      Projekat ″Sirmijum – grad careva i carski grad″ realizovan je u okviru ″Eurostart″ programa čiji su partneri Fondacija Akvileja (Fondazione Aquileia), Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica u toku 2013. i 2014. godine. Projektu je prethodilo potpisivanje Memoranduma o razumevanju 2007. koji je obnovljen 2012. godine između regija Vojvodina i Friuli Venecija Đulija. Memorandumom je definisan širok okvir institucionalizovane saradnje u brojnim oblastima, između ostalih i u kulturi, u cilju uspostavljanja partnerstava kojima bi se olakšao zajednički pristup EU fondovima. Cilj Projekta ″Sirmijum – grad careva i carski grad″ bio je prvenstveno razmena iskustava i znanja u oblasti zaštite kulturnih dobara u cilju unapređenja konzervatosko-restauratorskih radova na arheološkim lokalitetima.

ARCHEST

        Projekat ARCHEST Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) predstavlja nastavak projekta T-PAS kofinansiranog od strane programa CULTURE 2007-2013 i okuplja institucije iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Pored Fondacije Akvileja (Fondazione Aquileia) koja je vodeći partner, u projekat su uključeni Muzej i galerije mesta Ljubljane (Muzej in Galerije Mesta Ljubljane), Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica i Arheološki institut Beograd.

        Osnovni cilj projekta je prezentacija četiri izuzetno važna arheološka nalazišta iz rimskog perioda (Akvileja, Emona, Sirmijum i Viminacijum) kroz izradu 3D rekonstrukcija i uz uvođenje tehnologije proširene stvarnosti (augmented reality) koji bi posetiocima bliže dočarali izgled naselja u antičko vreme. Naime, na taj način se informacije iz realnog sveta kombinuju sa kompjuterskim sadržajem i objedinjene prikazuju na ekranu računara, tablet računara ili mobilnog telefona. U okviru projekta predviđena je izrada detaljne studije istorijskih podataka i arheoloških istraživanja koja bi poslužila kao osnova za izradu 3D rekonstrukcija. U planu su i pripreme izložbi fotografija lokaliteta na trasi puta od Akvileje do Crnog mora i organizovanje poseta arheološkim nalazištima obuhvaćenim izradom 3D rekonstrukcija u skladu sa audience development strategijom. Takođe, predviđeni su otvoreni arheološki dani sa serijom predavanja i obrazovno-pedagoškim radionicama namenjenim učenicima viših razreda osnovnih i srednjih škola sa ciljem da im se na popularan način približe arheologija i istorija. U ceo projekat će, pored stručnjaka iz institucija koji su nosioci, biti uključen i veći broj istraživača i eksperata za pojedina pitanja kojima se projekat bavi, ali i šira javnost koji bi uzela aktivno učešće kroz upoznavanje sa kulturnom baštinom ovog dela Evrope.

TEK KUL TUR

      Projekat „Tek kul tur“ (TECHCOOLTOUR) – tehnologija i turizam, bavi se promocijom rimskih i vizantijskih arheoloških nalazišta kroz upotrebu kompjuterskih tehnologija i istraživanje potencijala novih medija u promociji kulturne baštine. Jedan od ciljeva projekta je povezivanje i definisanje niti koja je nekada, kao i danas, povezivala mesta i regije u okviru dva velika carstva – Rimskog i Vizantijskog i predstavljanje „bogatstva i jedinstvenosti evropskog kulturnog identiteta“. U okviru ovog projekta, u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica, u toku 2014. i 2015. godine izrađena je manja prezentacija u vizitorskom centru Carska palata Sirmijuma i Savamali u Beogradu. Prezentacija u tehnologiji proširene stvarnosti (augmented reality) „informacije iz realnog sveta kombinuje sa kompjuterskim sadržajem i objedinjene ih prikazuje na ekranu računara ili mobilnog telefona“ i na popularan i inovativan način intepretira arheološke i istorijske podatke. Jedan od njenih segmenata je animirana 3D predstava cara Konstancija Drugog koji poziva posetioce da dođu u Sirmijum i njegovu carsku palatu. Projekat je finansiran iz EU fondova i sufinansiran od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje AP Vojvodine.

PUT RIMSKIH CAREVA I DUNAVSKI PUT VINA

  U okviru projekta Put rimskih careva i dunavski put vina, Sirmijum je odabran da bude jedan od pet lokaliteta u Srbiji koji će predstavljati rimsko nasleđe duž cele rute, a Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica je jedan od partnera na projektu. Projekat je organizovan u saradnji sa partnerima i državnim institucijama iz Rumunije, Bugarske, Hrvatske i Srbije. Svaka država je odabrala po pet rimskih lokaliteta i pet vinskih regiona od kojih je sačinjena ruta koja je 2015. godine sertifikovana u Savetu Evrope. Ruta promoviše rimsko i vinsko nasleđe regiona, a osnovni cilj je da se kroz zajedničke marketinške i logističke aktivnosti poveća broj posetilaca na lokalitetima.