„Доживите римско наслеђе на Дрини и Сави – Пут римских царева“

IPA CBC програм Србија – БиХ 2014 – 2020

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица у сарадњи са Археолошким музејом „Римски Муниципијум“ Скелани, Туристичком организацијом општине Сребреница и Центром за одрживи развој и демократију – ЦОРД Београд, спроводи пројекат „Доживите римско наслеђе на Дрини и Сави – Пут римских царева“ финансираног кроз IPA CBC програм Србија – БиХ 2014 – 2020.

Циљ пројекта је одрживи развој прекограничног региона кроз туристичко активирање  културног наслеђа и значајних споменика културе. Ово ће се постићи кроз:

  1. Побољшање квалитета туристичког производа и услуга дуж регионалног туристичког производа/културне руте римских царева (РЕР) у прекограничном подручју
  2. Унапређење стратешког оквира развоја туризма у прекограничном подручју (општина Сребреница)
  3. Унапређење туристичке инфраструктуре на римском археолошком налазишту у Скеланима као и у Сребреници
  4. Побољшање капацитета локалних актера и малих и средњих предузећа за управљање/промоцију регионалних туристичких производа
  5. Побољшање атрактивности, видљивости, интерпретације и свести туриста о римском културном наслеђу у прекограничном подручју (Сремска Митровица и Сребреница)

Experience Roman Heritage on Drina and Sava – Roman Emperors Route”

IPA CBC Program Serbia – BiH 2014-2020

Institute for the protection of cultural monuments Sremska Mitrovica in cooperation with the Archeological museum „Rimski Municipium“ Skelani, Tourism organization of the municipality of Srebrenica and Center for sustainable development and democracy – CORD, Belgrade implements the project Experience Roman Heritage on Drina and Sava – Roman Emperors Route” funded through the IPA CBC Program Serbia – BiH 2014-2020.

The aim of the project is sustainable development of the cross-border region through tourism activation of the valuable culture heritage and important cultural monuments. This should be achieved through:

  1. Improving the quality of the tourism product and services along the regional tourism product/cultural route Roman Emperors Route (RER) in the CB area
  2. Improving tourism development strategic framework in the CB area (municipality of Srebrenica)
  3. Improving tourist infrastructure on the Roman archaeological site in Skelani as well as in Srebrenica
  4. Improving capacities and competencies of the local stakeholders and SMEs for managing/promotion of the regional tourism product(s)
  5. Improving attractiveness, visibility, interpretation and tourists’ awareness of the Roman history and cultural heritage in general in the cross-border area (Sremska Mitrovica and Srebrenica)