RITIJUM, SURDUK

Rekognosciranjem i arheološkim istraživanjima manjeg obima koja su izvedena 1955. godine na lokalitetu Gradina, situiranom na uzvišenoj obali Dunava, konstatovani su ostaci ranorimskog naselja iz I veka i rimskog vojnog logora sa nekropolom II-IV veka. Takođe, u širem okruženju Gradine konstatovani su površinski nalazi rimskog građevinskog i drugog pokretnog arheološkog materijala. U vojnom logoru Ritijum (Rittium) bile su stacionirane ala I Augusta Ityraeorum, a u kasnoj antici equites Dalmatae.