Delatnost Zavoda

Delatnost zaštite kulturnih dobara utvrđena je Članovima 65. i 75. Zakona o kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“ br.71/94, 52/11, 99/11). U skladu sa Članom 65. delatnost zaštite kulturnih dobara obuhvata:

 • istraživanje i evidentiranje dobara koja uživaju prethodnu zaštitu;
 • predlaganje i utvrđivanje kulturnih dobara;
 • vođenje registra i dokumentacije o kulturnim dobrima;
 • pružanje stručne pomoći na čuvanju i održavanju kulturnih dobara sopstvenicima i korisnicima tih dobara;
 • staranje o korišćenju kulturnih dobara u svrhe određene ovim zakonom;
 • predlaganje i praćenje sprovođenja mera zaštite kulturnih dobara;
 • prikupljanje, sređivanje, čuvanje, održavanje i korišćenje pokretnih kulturnih dobara;
 • sprovođenje mera tehničke i fizičke zaštite kulturnih dobara;
 • izdavanje publikacija o kulturnim dobrima i o rezultatima rada na njihovoj zaštiti izlaganje kulturnih dobara, organizovanje predavanja i drugih prigodnih oblika kulturno-obrazovne delatnosti;
 • drugi poslovi u oblasti zaštite kulturnih dobara utvrđeni ovim zakonom i na osnovu njega. Zavod za zaštitu spomenika kulture, pored poslova iz člana 65. ovog zakona: proučava nepokretna kulturna dobra i izrađuje studije, elaborate i projekte s odgovarajućom dokumentacijom radi najcelishodnije zaštite i korišćenja određenog nepokretnog kulturnog dobra;
 • učestvuje u postupku pripremanja prostornih i urbanističkih planova putem dostavljanja raspoloživih podataka i uslova zaštite nepokretnih kulturnih dobara i učestvuje u razmatranju predloga prostornih i urbanističkih planova; objavljuje građu o preduzetim radovima na nepokretnim kulturnim dobrima;
 • izrađuje projekte za izvođenje radova na nepokretnim kulturnim dobrima i izvodi te radove u skladu sa zakonom; ostvarije uvid u sprovođenje mera tehničke zaštite i korišćenja nepokretnih kulturnih dobara i obavlja druge poslove utvrđene ovim zakonom.