ГРАДИНА НА БОСУТУ, ВАШИЦА

Археолошко налазиште Градина на Босуту налази се у западном Срему, на периферији села Вашица, на левој обали реке Босут. Ситуирано је на високом брежуљку типа тела елипсоидног облика димензија 165 x 50 м, који својом висином доминира широм околином. Опасано је дубоким шанцем који је повезан са реком.
Градина представља вишеслојно праисторијско насеље које је егзистирало у континуитету око 3,5 миленијума, од неолита до доласка Римљана у ове крајеве и један је од најзначајних археолошких локалитета за проучавање старијег гвозденог доба у нашој земљи. Културни слојеви на њему премашују висину од 7 м. Налазиште се први пут помиње крајем XIX века, а прва заштитна археолошка истраживања су изведена 1964. и 1965. године када привлачи велику пажњу јавности. Десет година касније предузимају се систематска заштитна истраживања која у континуитету трају од 1975. до 1988. године. Истраживања мањег обима изведена су 2013. године у оквиру заштитних археолошких радова на изградњи гасовода.
Најстарије насеље на Градини припада сопотско-ленђелскоj култури из периода млађег каменог доба, затим следе енеолит са Болерас – Чернавода III, рана бронза са винковачком културом уз повремене продоре инкрустоване керамике и културе Белегиш – Гава II. Периоду старијег гвозденог доба припада моћан културни слој чија дебљина износи 3.15 метара са десет стамбених хоризоната и више фаза обнављања. Живот на овом насељу завршава се у млађем каменом добу, када овде живи келтско племе Скордиска.

Археолошко налазиште Градина у Вашици стављен је под заштиту Решењем Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица бр. 67 од 03.04.1967. године, а категорисан је за културно добро од великог значаја Одлуком Извршног већа Скупштине АП Војводине бр. 633-7/91 од 12.12.1991. („Службени лист АПВ” број 28 од 30.12.1991. године).